Rapine e violenza in piazza Libertà: aggressori arrestati